Werkplan sept. 2018-dec. 2020

Nijmegen Stad van Compassie

Nijmegen is niet de eerste stad die zich zo wil noemen. Vele steden, wereldwijd, in 50 landen, verklaarden zich al compassionate city. In Nederland zijn bijvoorbeeld Groningen, Leiden, en Amsterdam al jaren compassiestad. In 2016 heeft Rotterdam zich daaraan toegevoegd, toen burgemeester Aboutaleb het handvest voor Compassie namens zijn stad ondertekende. Het handvest is een initiatief van de Britse schrijfster Karen Armstrong. Geestelijk leiders als Desmond Tutu en de Dalai Lama ondertekenden het. Centraal in het Handvest staat de Gulden Regel “Behandel de ander zoals je zelf behandeld zou willen worden” . Deze leefregel wordt al eeuwenlang beschouwd als de kern van zowel de islam, het joden- en christendom, het boeddhisme en het hindoeïsme e.a. Het handvest is dan ook bedoeld om wereldwijd mensen en groepen te stimuleren tot vreedzaam en humaan samenleven.

Nijmegen stad van Compassie is een initiatief waarin organisaties, burgerinitiatieven, ondernemers en individuen aan dat gezamenlijk doel trachten te werken door:

  •  met elkaar kennis te maken
  •  ideeën en ervaringen uit te wisselen
  •  in eigen kring compassie te bevorderen

Inmiddels zijn meer dan 80 organisaties, burgerinitiatieven, ondernemers en individuen aangesloten bij Nijmegen, stad van Compassie.

Compassie?

Mensen geven om elkaar, bekommeren zich om elkaar. Dat is niet nieuw voor Nijmegen, integendeel. Er zijn vele mensen in Nijmegen die zich binnen vele organisaties, burgerinitiatieven en ondernemingen in Nijmegen elke dag met compassie, met hart en ziel, inzetten voor het welzijn van mensen, natuur en milieu. Velen van ons werken er aan dat er in onze samenleving meer vanuit compassie wordt gehandeld. Een samenleving waarin mensen, organisaties en bedrijven bijvoorbeeld:

  • minder vanuit eigenbelang handelen
  • meer zorg en aandacht hebben voor elkaar
  • elkaar beter respecteren
  • actiever betrokken zijn bij mensen die in moeilijkheden verkeren
  • meer zorg en aandacht hebben voor natuur en milieu
  • optreden tegen onrechtvaardigheid

Compassie kun je oefenen en leren

Compassievol handelen kunnen en doen we allemaal. Maar een stad van Compassie vorm je niet zo maar. Daar werken we samen aan. Als individu, binnen een organisatie of een onderneming, binnen de Nijmeegse samenleving als geheel. Compassievol handelen leer je in een voortdurend proces van bewustwording, oefenen, trainen en handelen.

Wat doen we concreet?

In de periode september 2018 t/m december 2020:

1.Compassieprijs:

Jaarlijks wordt de Compassieprijs Nijmegen toegekend. In 2017 is deze voor het eerst door burgemeester Bruls uitgereikt aan het Marikenhuis. In 2018 en de twee daaropvolgende jaren wordt de prijs wederom uitgereikt. Voornemen is om deze op 9 november uit te reiken, tijdens de internationale dag van Compassie. De prijs wordt toegekend aan een persoon of organisatie die ‘harten verwarmt, mensen verbindt en welzijn bevordert’.

2. Ondertekening Handvest:

We verzoeken het gemeentebestuur om op 9 november het handvest te ondertekenen. Hiertoe zullen we een bijeenkomst organiseren, samen met de gemeente, gemeentepolitiek,en met de organisaties die aangesloten zijn bij Nijmegen stad van Compassie. Deze dag kan ook het startsein vormen voor de onderstaande activiteiten/campagnes (m.n. punt 3 en 4).

Aansluitend bieden we alle Nijmegenaren de gelegenheid om het Handvest op onze site te ondertekenen. Zowel burgers als vertegenwoordigers van organisaties.

3. Compassiekaravaan:

We gaan laagdrempelige en informele ontmoetingen/gesprekken organiseren, van politici en ambtenaren, met Nijmegenaren die in een kwetsbare maatschappelijke positie verkeren. Dit in goed overleg met de griffie. We willen per jaar minimaal 4 bezoeken organiseren, op plekken (inloophuizen, bij organisaties) waar deze mensen regelmatig zijn. Te denken valt aan organisaties als de Wijkfabriek, het Marikenhuis, een vluchtelingenorganisatie, dagopvang, zelfhulpgroepen, etc… Tijdens de bezoeken staat het contact van mens tot mens centraal. In kleine groepen gaan de deelnemers op informele wijze een persoonlijk gesprek aan met de politici: om te vertellen over hun leven en de noodzakelijke steun die zij ontvangen (of ontberen). Maar ook over de kracht waaruit de mensen putten, en de talenten die de mensen hebben en zo mogelijk ook etaleren.
Politici en ambtenaren kunnen ook vertellen waar zij bij besluitvorming en uitvoering rekening mee hebben te houden. Het gaat om het wekken van wederzijds begrip ter verkleining van de kloof politiek-burger.

4. Campagne Compassie in praktijk:

We gaan compassievolle Nijmeegse burgers in het voetlicht plaatsen. Stichting de Kunst van Samenleven (KUS) neemt hierin het voortouw. Stichting KUS kan, om te beginnen bij de ondertekening van het Handvest op 9 november, een eerste tentoonstelling verzorgen. Zie : http://www.stichtingkus.nl/Projecten/ De portretten van de mensen en organisaties die een bijzondere rol vervullen binnen het sociale domein in Hatert en Dukenburg kunnen dan worden getoond. De organisatie heeft al 25 organisaties/mensen geportretteerd. Een divers gezelschap van mensen die een mooie voorbeeldfunctie vervullen in het dagelijks uitdragen van compassie.

In 2019 en 2020 wordt de tentoonstelling uitgebreid. Stichting Kus zal er met ondersteuning van Nijmegen stad van Compassie voor zorgen dat een interessant en divers gezelschap van mensen in elke wijk geportretteerd wordt. En dat de portretten elk jaar op minimaal 2 plekken in de stad een tijdlang worden geëxposeerd (denk aan bibliotheken, buurthuizen).

In aansluiting op de portretten van Stichting Kunst gaat Nijmegen stad van Compassie een aantal tentoonstellingspanelen maken, waarop Nijmegenaren die compassie uitdroegen in vroeger tijden worden verbeeld.

5. Website:

Nijmegen stad van Compassie onderhoudt een goed bezochte website, www.nijmegenstadvancompassie.nl , waarop bijvoorbeeld elke deelnemende organisatie zich kan voorstellen aan andere organisaties die vanuit compassie hun werk doen, maar ook aan Nijmeegse burgers die geïnteresseerd zijn in ons aanbod. Hiernaast zijn we ook actief op facebook en twitter.

We gaan er in de projectperiode voor zorgen dat zich minimaal 50 organisaties gaan toevoegen aan het 50 tal organisaties dat al een eigen pagina inneemt op onze site.

6. Nieuwsbrief en columns:

Maandelijks verschijnt voor geïnteresseerden een nieuwsbrief waarin aangesloten organisaties hun activiteiten aangeven en wederzijds elkaar hulp kunnen vragen en aanbieden.

Met de Gelderlander en Brug (en evt. een ander medium) gaan we overeenkomen dat er regelmatig een column in hun media verschijnt over en van mensen die compassie uitdragen, en mensen die compassie behoeven.

7. Lezingen/presentaties/overleg/stands:

Verschillende mensen gaan op pad om vrijwilligers en medewerkers van o.a. aangesloten organisaties nader te informeren over de compassiegedachte en de compassiebeweging en mee te denken hoe compassievol handelen concreet gestimuleerd kan worden in eigen organisatie(beleid), of juist in het dagelijks contact met mensen die hun doelgroep vormen, door bijvoorbeeld concrete oefeningen te doen met hun vrijwilligers/medewerkers of concrete acties te ondernemen. Per jaar verzorgen we er minimaal 10.

8. Training:

Er zijn bij Nijmegen stad van Compassie verschillende mensen betrokken die regelmatig compassiecursussen, trainingen en workshops verzorgen.

Vanaf maart bieden we compassietrainingen voor vrijwilligers, waarin vrijwilligers worden ondersteund om compassie/vriendelijkheid verder te ontwikkelen, voor de ander en voor zichzelf. Ook wordt ingegaan op hoe je compassie binnen de organisatie waarin je vrijwilligerswerk doet concreet in kunt zetten. Vanaf oktober 2018 is de volgende training, die bestaat uit 6 bijeenkomsten. In 2019 en 2020 wordt de training herhaald.

9. Straatkoffie:

Vanuit Nijmegen stad van Compassie organiseren we Straatkoffie. Het concept is simpel: we bezoeken, op aangeven van een bewoner, een bepaalde straat of een appartementencomplex, waarin bewoners weinig tot geen contact met elkaar hebben. Vijf organisaties hebben zich gezamenlijk gecommitteerd om elk jaar 10 x een Straatkoffie te organiseren. https://www.nijmegenstadvancompassie.nl/straatkoffie-een-initiatief-van-nijmegen-stad-van-compassie/

10. Ambassadeurs:

Inmiddels zijn meer dan 50 ambassadeurs actief voor Nijmegen stad van Compassie. Zij vertegenwoordigen allen een organisatie of initiatief.
Daarnaast zijn een aantal ambassadeur op persoonlijke titel. De komende jaren gaan we met een groot aantal van hen gesprekken voeren over hoe zij concreet compassie een grotere plaats kunnen geven in de eigen organisaties.

We gaan in de projectperiode het aantal ambassadeurs verder uitbreiden, van 50 naar minimaal 100.

11. Ontmoetingsbijeenkomsten:

Met enige regelmaat organiseren we een ontmoetingsavond voor groepen van betrokken organisaties, initiatieven en ondernemingen, om ideeën en ervaringen uit te wisselen. En om samen te werken aan nieuwe initiatieven. Zo hebben we in 2017 drie avonden georganiseerd over compassie samen met de Vrijwilligerscentrale, en apart een avond met als thema Compassie en Politiek. In de zomer hebben we 3 goed bezochte vrijwilligerscafés georganiseerd. Het vrijwilligerscafé geeft gelegenheid elkaar als vrijwilligers van deze organisaties en initiatieven te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en waar mogelijk te ondersteunen. Elk jaar gaan we er een 10 tal organiseren.

Hierbij kunnen we rekenen op de ondersteuning van de Vrijwilligerscentrale, m.n. op het terrein van PR.

Nijmegen Stad van Compassie op Facebook

       
WIJ ZIJN: NIJMEGEN STAD VAN COMPASSIE !
       
Amnesty Nijmegen Hobbycentrum OPEN Slow Café Stichting Present
  Nijmegen Oost   Nijmegen
Avatar® Cursus Pleisterplaats
(Compassionproject) Huis van Compassie van de Ziel Studentenkerk
      Nijmegen
Bahá’Í-gemeenschap Hulpdienst Nijmegen Praktijkvader
Nijmegen   Tandem Welzijn
  Ieder1Gelijk Protestantse
Bewust Nijmegen Diaconie Nijmegen Van Tuin tot Bord
  Jewel Heart  
Bij Bosshardt Raad van Kerken Vincent de Paul
  Jimmy’s Nijmegen Nijmegen e.o. Center
Books4Life    
  Jouw Stad / Raad voor Levens- Vluchtelingenwerk
Boskapel NPO FunX beschouwing en Nijmegen
    Religie Nijmegen  
Carmina Ludens Kleurfabriek Nijmegen   Vol-Leven
  Refuge Recovery
Centrum Ravenster Kruispunt Nijmegen Nederland Vrijwilligerscentrale
  Nijmegen
COC Nijmegen Kunst van Repair Café
Samenleven (KUS) Nijmegen West Wereldvrouwenhuis
COiL    
La Lucas Ruud leef nu Welcome to Nijmegen
Compassionate   (Yalla Foundation)
Medicine Luisterend Oor SAAM Nijmegen  
    Wij ‘d Wereld
Contact in Zicht Marikenhuis Sensoor  
  Wijkfabriek Wolfskuil
Dar al Yasmin Mawteni Foundation Shelter City  
  Nijmegen Wij Zijn Nijmegen
Elanart Meer Licht / MHB    
  SNOV Wij zijn Droomstad
  Nijmegen
   
   
  Starters4communities.nl
Fides Praktijk voor Mindfullness en   WMO Denktank
Mindfullness Compassie Nijmegen   Cliënten
  STEP Nijmegen  
Fietsen Alle Jaren     Zelfregiecentrum
Nijmegen Mindmix Sterker sociaal werk Nijmegen
   
Gilde Samenspraak Netwerk Jouw Sterker Mantelzorg Zin in mijn Leven
Nijmegen  
HAN   Stichting Dagloon ZinVolledig
Nijmegen Fair Trade  
Han Fortmann   Stichting Gast Zen Centrum
Centrum Nijmegen in Dialoog Nijmegen
    Stichting  
Hobbycentrum Oog Voor Elkaar Goshamadeed Zorgcafé Nijmegen
de Nonnendaal      
       
Share This