Werkplan sept. 2018-aug. 2019 (voorlopige versie)

Nijmegen Stad van Compassie

Werkplan sept. 2018-aug. 2019 (voorlopige versie)

Nijmegen is niet de eerste stad die zich zo wil noemen. Vele steden, wereldwijd, in 50 landen, verklaarden zich al compassionate city. In Nederland zijn bijvoorbeeld Groningen, Leiden, en Amsterdam al jaren  compassiestad.  In 2016 heeft Rotterdam zich daaraan toegevoegd, toen burgemeester Aboutaleb het handvest voor Compassie namens zijn stad ondertekende. Het handvest is een initiatief van de Britse schrijfster Karen Amstrong.  Geestelijk leiders als Desmond Tutu en de Dalai Lama ondertekenden het. Centraal in het Handvest staat de Gulden Regel “Behandel de ander zoals je zelf behandeld zou willen worden” . Deze leefregel wordt al eeuwenlang beschouwd als de kern van zowel de islam, het joden- en christendom, het boeddhisme en het hindoeïsme e.a. Het handvest is dan ook bedoeld om wereldwijd mensen en groepen te stimuleren tot vreedzaam en humaan samenleven.

Nijmegen stad van Compassie is een initiatief waarin organisaties, burgerinitiatieven, ondernemers en individuen aan dat gezamenlijk doel trachten te werken door:

 • met elkaar kennis te maken
 • ideeën en ervaringen uit te wisselen
 • in eigen kring compassie te bevorderen

Inmiddels zijn meer dan 80 organisaties, burgerinitiatieven, ondernemers en individuen aangesloten bij Nijmegen, stad van Compassie.

Compassie?

Mensen geven om elkaar, bekommeren zich om elkaar. Dat is niet nieuw voor Nijmegen, integendeel. Er zijn vele mensen in Nijmegen die zich binnen vele organisaties, burgerinitiatieven en ondernemingen in Nijmegen elke dag met compassie, met hart en ziel, inzetten voor het welzijn van mensen, natuur en milieu. Velen van ons werken er aan dat er in onze samenleving meer vanuit compassie wordt gehandeld. Een samenleving waarin mensen, organisaties en bedrijven bijvoorbeeld:

 • minder vanuit eigenbelang handelen
 • meer zorg en aandacht hebben voor elkaar
 • elkaar beter respecteren
 • actiever betrokken zijn bij mensen die in moeilijkheden verkeren
 • meer zorg en aandacht hebben voor natuur en milieu
 • optreden tegen onrechtvaardigheid

Compassie kun je oefenen en leren

Compassievol handelen kunnen en doen we allemaal. Maar een stad van Compassie vorm je niet zo maar. Daar werken we samen aan. Als individu, binnen een organisatie of een onderneming, binnen de Nijmeegse samenleving als geheel. Compassievol handelen leer je in een voortdurend proces van bewustwording, oefenen, trainen en handelen.

Wat doen we concreet?

In de periode september 2018 t/m augustus 2019:

 1. Compassieprijs:  jaarlijks wordt de Compassieprijs Nijmegen toegekend. In 2017 is deze voor het eerst  door burgemeester Bruls uitgereikt aan het Marikenhuis. In 2018 wordt de prijs wederom uitgereikt.  Voornemen is om deze op 9 november uit te reiken, tijdens de internationale dag van Compassie. De prijs wordt toegekend aan een persoon of organisatie die ‘harten verwarmt, mensen verbindt en welzijn bevordert’.
 2. Ondertekening Handvest: we verzoeken het gemeentebestuur om op 9 november het handvest te ondertekenen. Hiertoe zullen we een bijeenkomst organiseren, samen met de gemeente, gemeentepolitiek,en met de organisaties die aangesloten zijn bij Nijmegen stad van Compassie. Deze dag kan ook het startsein vormen voor de onderstaande activiteiten-campagnes (m.n. punt 3 en 4).
 3. Compassiekaravaan: we gaan laagdrempelige en informele ontmoetingen/gesprekken organiseren, van politici en ambtenaren, met Nijmegenaren die in een kwetsbare maatschappelijke positie verkeren. Dit in goed overleg met de griffie. We willen per jaar minimaal 4 bezoeken organiseren, op plekken (inloophuizen, bij organisaties) waar deze mensen regelmatig zijn. Te denken valt aan organisaties als de Wijkfabriek, het Marikenhuis, een vluchtelingenorganisatie, dagopvang, zelfhulpgroepen, etc… Tijdens de bezoeken staat het contact van mens tot mens centraal. In kleine groepen gaan de deelnemers op informele wijze een persoonlijk gesprek aan met de politici: om te vertellen over hun leven en de noodzakelijke steun die zij ontvangen (of ontberen). Maar ook over de kracht waaruit de mensen putten, en de talenten die de mensen hebben en zo mogelijk ook etaleren.
 4. Campagne Compassie in praktijk: we gaan compassievolle Nijmeegse burgers in het voetlicht plaatsen. Stichting de Kunst van Samenleven (KUS) neemt hierin het voortouw. Stichting KUS kan, zo mogelijk bij de ondertekening van het Handvest op 9 november, een eerste tentoonstelling verzorgen. Zie : http://www.stichtingkus.nl/Projecten/ De portretten van de mensen en organisaties die een bijzondere rol vervullen binnen het sociale domein in Hatert en Dukenburg kunnen dan worden getoond. Mariet heeft al 25 organisaties/mensen geportretteerd. Een divers gezelschap van mensen die een mooie voorbeeldfunctie vervullen in het dagelijks uitdragen van compassie.In 2019 wordt de tentoonstelling uitgebreid, totdat over een aantal jaren alle wijken in Nijmegen op deze wijze zijn geportretteerd. Stichting Kus zal er met ondersteuning van Nijmegen stad van Compassie zullen er voor zorgen dat een interessant en divers gezelschap van mensen in elke wijk geportretteerd wordt. En dat de portretten op minimaal 2 plekken in de stad een tijdland worden geëxposeerd.
 1. Website: Nijmegen stad van Compassie onderhoudt een goed bezochte website, www.nijmegenstadvancompassie.nl , waarop bijvoorbeeld elke deelnemende organisatie zich kan voorstellen aan andere organisaties die vanuit compassie hun werk doen, maar ook aan Nijmeegse burgers die geïnteresseerd zijn in ons aanbod. Hiernaast zijn we ook actief op facebook en twitter.
  We gaan er in de projectperiode voor zorgen dat zich minimaal 30 organisaties gaan toevoegen aan het 50 tal organisaties dat al een eigen pagina inneemt op onze site.
 1. Nieuwsbrief: Maandelijks verschijnt voor geïnteresseerden een nieuwsbrief waarin aangesloten organisaties hun activiteiten aangeven en wederzijds elkaar hulp kunnen vragen en aanbieden.
 1. Lezingen/presentaties/overleg: Verschillende mensen gaan op pad langs om vrijwilligers en medewerkers van o.a. aangesloten organisaties nader te informeren over de compassiegedachte en de compassiebeweging en mee te denken hoe compassievol handelen  concreet gestimuleerd kan worden in eigen organisatie(beleid), of juist in het dagelijks contact met mensen die hun doelgroep vormen, door bijvoorbeeld concrete oefeningen te doen met hun  vrijwilligers/medewerkers of concrete acties te ondernemen.

 2. Training: Er zijn bij Nijmegen stad van Compassie verschillende mensen betrokken die regelmatig trainingen Compassie verzorgen. Daarnaast is er een groep van aanbieders van compassiecursussen, trainingen en workshop die op eigen initiatief of gezamenlijk voor Nijmegen Stad van Compassie activiteiten organiseren. In januari 2018 verzorgden zij een Proeverij, waarbij alle Nijmegenaren kennis konden maken met hun aanbod.
  Vanaf maart verzorgen we diverse compassietrainingen voor vrijwilligers.  Waarin vrijwilligers   worden ondersteund om compassie/vriendelijkheid verder te ontwikkelen, voor de ander en voor zichzelf.  Ook  wordt ingegaan op hoe je compassie binnen de organisatie waarin je vrijwilligerswerk doet concreet in kunt zetten. Vanaf oktober 2019 is de volgende training, die bestaat uit 6 bijeenkomsten.
 1. Straatkoffie: Vanuit Nijmegen stad van Compassie organiseren we Straatkoffie. Het concept is simpel: we bezoeken, op aangeven van een bewoner, een bepaalde straat of een appartementencomplex, waarin bewoners weinig tot geen contact met elkaar hebben.  Vijf organisaties hebben zich gezamenlijk gecommitteerd om dit jaar weer diverse initiatieven in de stad zich aan Straatkoffie committeren, en we gezamenlijk minimaal 10 x een Straatkoffie organiseren. https://www.nijmegenstadvancompassie.nl/straatkoffie-een-initiatief-van-nijmegen-stad-van-compassie/
 2. Ambassadeurs: inmiddels zijn bijna 40 ambassadeurs actief voor Nijmegen stad van Compassie. De meesten van hen vertegenwoordigen een organisatie of initiatief, sommigen doen dit op persoonlijke titel. In 2018/ 2019 gaan we met een groot aantal van hen gesprekken voeren over hoe zij concreet compassie een grotere plaats kunnen geven in de eigen organisaties.
  We gaan in de projectperiode het aantal ambassadeurs uitbreiden naar minimaal 60.
 1. Ontmoetingsbijeenkomsten: met enige regelmaat organiseren we een ontmoetingsavond voor groepen van betrokken organisaties, initiatieven en ondernemingen, om ideeën en ervaringen uit te wisselen. En om samen te werken aan nieuwe initiatieven. Zo hebben we in 2017 drie avonden georganiseerd over compassie samen met de Vrijwilligerscentrale. In de zomer hebben we 3 goed bezochte vrijwilligerscafés georganiseerd. Het vrijwilligerscafé geeft gelegenheid elkaar als vrijwilligers van deze organisaties en initiatieven te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en waar mogelijk te ondersteunen. In de voorliggende projectperiode gaan we er nog eens 6 organiseren.
    WIJ ZIJN:  NIJMEGEN STAD VAN COMPASSIE !
Amnesty Nijmegen Hobbycentrum de Nonnendaal Oog Voor Elkaar Stichting Present Nijmegen
Avatar® Cursus (Compassionproject) Hobbycentrum Nijmegen Oost OPEN Slow Café Studentenkerk Nijmegen
Bahá’Í-gemeenschap Nijmegen Huis van Compassie Pleisterplaats van          de Ziel Tandem Welzijn
Bij Bosshardt Hulpdienst Nijmegen Praktijkvader Van Tuin tot Bord
Books4Life Ieder1Gelijk Protestantse Diaconie Nijmegen
Boskapel Jewel Heart Raad van Kerken Nijmegen e.o. Vluchtelingenwerk Nijmegen
Carmina Ludens Jouw Stad / NPO FunX Vol-Leven
Centrum Ravenster Kleurfabriek Nijmegen Raad voor Levensbeschouwing Vrijwilligerscentrale
COC Nijmegen en Religie Nijmegen Nijmegen
COiL Kruispunt Nijmegen Wereldvrouwenhuis
Compassionate Medicine La Lucas Refuge Recovery Nederland Welcome to Nijmegen
  Luisterend Oor (Yalla Foundation)
Contact in Zicht Marikenhuis Repair Café Nijmegen West Wij ‘d Wereld
Dar al Yasmin Mawteni Foundation Ruud leef nu Wijkfabriek Wolfskuil Wij Zijn Nijmegen
Elanart MES EN Vork-Voeding voor Onderwijs Sensoor Wij zijn Droomstad                    
Fides Praktijk voor   Shelter City Nijmegen Nijmegen
Mindfullness MHB SNOV  
Mindfullness en Compassie Nijmegen STEP Nijmegen WMO Denk Tank Cliënten
Fietsen Alle Jaren Nijmegen Mindmix Sterker Zelfregiecentrum Nijmegen
Gilde Samenspraak Netwerk Jouw Nijmegen Sterker Mantelzorg Zin in mijn Leven
HAN Nijmegen Fair Trade Stichting Gast ZinVolledig
Han Fortmann Centrum Nijmegen in Dialoog Zen Centrum
  Nijmegen

 

Nijmegen Stad van Compassie op Facebook