Inspiratieavond Compassie en Politiek

“NIJMEGEN KAN NOG WEL WAT EXTRA COMPASSIE GEBRUIKEN”

Op donderdagavond 1 februari 2018 organiseert Nijmegen Stad van Compassie in verband met de gemeenteraadsverkiezingen in maart een Inspiratieavond Compassie en Politiek. Genodigden uit de gemeentelijke politiek alsmede vertegenwoordigers van bij Nijmegen Stad van Compassie aangesloten organisaties zullen met elkaar van gedachten wisselen over de vraag hoe compassie een grotere plaats in de politiek te doen krijgen. Doel van de avond is elkaar te inspireren, niet een debat vanuit partijpolitieke standpunten.Diverse politieke partijen, wethouder Veldhuis en diverse vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in Nijmegen hebben zich inmiddels aangemeld voor de avond. Ook u bent zeer welkom. Na een inleiding waarin de weg geschetst wordt naar Nijmegen Compassionate City en hoe daaraan door vele organisaties en particulieren aan gewerkt wordt, zullen enkele politici en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties geïnterviewd worden over wat zij zien als de gewenste plaats van compassie in de Nijmeegse politiek. Hoofdonderdeel van de avond is een gedachtewisseling in de wereldcafé-vorm in gemengde groepjes van vertegenwoordigers van de Nijmeegse politiek en Nijmeegse maatschappelijke organisaties over de thema’s:

 •  sociale cohesie
 •  inkomensverschillen
 •  milieu en duurzaamheid
 •  wonen
 •  leefbaarheid

Wat gebeurde er tot dusverre en welke ontwikkelingen zijn vanuit compassieoogpunt de komende jaren wenselijk? Plaats : Huis van Compassie, Groenestraat 170, 6537 HW Nijmegen Tijd : 1 februari 2018, 19.30 uur – 21.30 (inloop vanaf 19 uur) De avond is voor vertegenwoordigers van de Nijmeegse politiek en medewerkers en vrijwilligers van maatschappelijke organisaties. Aanmelding en nadere informatie via post@nijmegenstadvancompassie.nl

Nijmegen Stad van Compassie Wie zijn we, wat doen we?

Nijmegen is niet de eerste stad die zich zo wil noemen. Vele steden, wereldwijd, in 50 landen, verklaarden zich al compassionate city. In Nederland zijn bijvoorbeeld Groningen, Leiden, en Amsterdam al jaren compassiestad. In 2016 heeft Rotterdam zich daaraan toegevoegd, toen burgemeester Aboutaleb het handvest voor Compassie namens zijn stad ondertekende. Het handvest is een initiatief van de Britse schrijfster Karen Amstrong. Geestelijk leiders als Desmond Tutu en de Daila Lama ondertekenden het. Centraal in het Handvest staat de Gulden Regel “Behandel de ander zoals je zelf behandeld zou willen worden” . Deze leefregel wordt al eeuwenlang beschouwd als de kern van zowel de islam, het joden- en christendom, het boeddhisme en het hindoeïsme e.a. Het handvest is dan ook bedoeld om wereldwijd mensen en groepen te stimuleren tot vreedzaam en humaan samenleven. Nijmegen stad van Compassie is een initiatief waarin organisaties, burgerinitiatieven, ondernemers en individuen aan dat gezamenlijk doel trachten te werken door:

 • met elkaar kennis te maken
 • ideeën en ervaringen uit te wisselen
 • in eigen kring compassie te bevorderen

Inmiddels zijn meer dan 80 organisaties, burgerinitiatieven, ondernemers en individuen aangesloten bij Nijmegen, stad van Compassie.

Compassie?

Mensen geven om elkaar, bekommeren zich om elkaar. Dat is niet nieuw voor Nijmegen, integendeel. Er zijn vele mensen in Nijmegen die zich binnen vele organisaties, burgerinitiatieven en ondernemingen in Nijmegen elke dag met compassie, met hart en ziel, inzetten voor het welzijn van mensen, natuur en milieu. Velen van ons werken er aan dat er in onze samenleving meer vanuit compassie wordt gehandeld. Een samenleving waarin mensen, organisaties en bedrijven bijv. :

 •  minder vanuit eigenbelang handelen
 •  meer zorg en aandacht hebben voor elkaar
 •  elkaar beter respecteren
 •  actiever betrokken zijn bij mensen die in moeilijkheden verkeren
 •  meer zorg en aandacht hebben voor natuur en milieu
 •  optreden tegen onrechtvaardigheid

Compassie kun je oefenen en leren

Compassievol handelen kunnen en doen we allemaal. Maar een stad van Compassie vorm je niet zo maar. Daar werken we samen aan. Als individu, binnen een organisatie of een onderneming, binnen de Nijmeegse samenleving als geheel. Compassievol handelen leer je in een voortdurend proces van bewustwording, oefenen, trainen en handelen.

Wat doen we concreet ?

 1. Compassieprijs: jaarlijks wordt de Compassieprijs Nijmegen toegekend. In 2017 is deze voor het eerst door burgemeester Bruls uitgereikt aan het Marikenhuis.
 2. Website: Nijmegen stad van Compassie onderhoudt een goed bezochte website, www.nijmegenstadvancompassie.nl , waarop bijvoorbeeld elke deelnemende organisatie zich kan voorstellen aan andere organisaties die vanuit compassie hun werk doen, maar ook aan Nijmeegse burgers die geïnteresseerd zijn in ons aanbod. Hiernaast zijn we ook actief op facebook en twitter.
 3. Nieuwsbrief Maandelijks verschijnt voor geïnteresseerden een nieuwsbrief waarin aangesloten organisaties hun activiteiten aangeven en wederzijds elkaar hulp kunnen vragen en aanbieden.
 4. Lezingen/presentaties/overleg; Verschillende mensen zijn beschikbaar om langs te komen om vrijwilligers en medewerkers van o.a. aangesloten organisaties nader te informeren over de compassiegedachte en de compassiebeweging en mee te denken hoe compassievol handelen concreet gestimuleerd kan worden in eigen organisatie(beleid), of juist in het dagelijks werk in contact met mensen.
 5. Training: Er zijn bij Nijmegen stad van Compassie verschillende mensen betrokken die regelmatig trainingen Compassie verzorgen. Daarnaast is er een groep van aanbieders van compassiecursussen, trainingen en workshop die op eigen initiatief of gezamenlijk voor Nijmegen Stad van Compassie activiteiten organiseren. Op 21 januari 2018 verzorgen zij een Proeverij in het Huis van Compassie aan de Groenestraat 170, waarbij alle Nijmegenaren kennis kunnen maken met hun aanbod.
 6. Straatkoffie: Vanuit Nijmegen stad van Compassie organiseren we Straatkoffie. Het concept is simpel: we bezoeken, op aangeven van een bewoner, een bepaalde straat of een appartementencomplex, waarin bewoners weinig tot geen contact met elkaar hebben.
 7. Ambassadeurs: inmiddels zijn bijna 40 ambassadeurs actief voor Nijmegen stad van Compassie. De meesten van hen vertegenwoordigen een organisatie of initiatief, sommigen doen dit op persoonlijke titel.
 8. Ontmoetingsbijeenkomsten: met enige regelmaat organiseren we een ontmoetingsavond voor groepen van betrokken organisaties, initiatieven en ondernemingen, om ideeën en ervaringen uit te wisselen. En om samen te werken aan nieuwe initiatieven. Zo hebben we in 2017 drie avonden georganiseerd over compassie samen met de Vrijwilligerscentrale.

 

WIJ ZIJN NIJMEGEN STAD VAN COMPASSIE

Klik hier voor het overzicht

Nijmegen Stad van Compassie op Facebook

Share This